Kenapa Raya Cina orang Macam Tak Kisah Nak Sambut atau Wish Kalau Dibandingkan dengan Perayaan Krismas?

Assalamualaikum,

Terdapat sebahagian daripada masyarakat Muslim yang mengatakan bahawa menyambut Tahun Baru Cina itu hanyalah suatu adat tradisi semata-mata dan ia tidak termasuk sebahagian daripada mana-mana ajaran agama tertentu. Dengan hujah tersebut, umat Islam khususnya yang beretnik Tionghua dianggap boleh untuk meraikan Tahun Baru Cina. Persoalannya, benarkah Tahun Baru Cina hanya merupakan adat tradisi semata-mata dan adakah umat Islam dibolehkan untuk meraikannya? Penulisan ini bertujuan  untuk merungkai persoalan ini agar kita mendapat gambaran yang jelas tentang latar belakang sambutan Tahun Baru Cina serta pandangan hukum syarak ke atas perkara tersebut.

Ajaran Agama Konfusianisme, Bukan Sekadar Adat Tradisi Tionghua

Kita sering mendengar daripada kalangan kaum Tionghua termasuk tokoh-tokoh yang telah memeluk Islam bahawa sambutan Tahun Baru Cina ini adalah sekadar adat tradisi semata-mata dan ia tidak  mempunyai kaitan dengan ajaran sesuatu agama.

Oleh itu, umat Islam dianggap boleh untuk turut serta dalam merayakannya. Jika kita benar-benar mendalami ajaran agama Konfusianisme, khususnya tentang sambutan perayaan-perayaan mereka, maka akan terbukti bahawa kenyataan tersebut adalah tidak benar. Ini adalah kerana sambutan Tahun Baru Cina adalah merupakan sebahagian daripada ajaran agama Konfusianisme yang tidak dapat dipisahkan dan ia bukannya adat tradisi semata-mata.

Dalam sebuah buku karangan penganut Konfusianisme, Dr. Hendrik Agus Winarso yang berjudul 'Mengenal Hari Raya Konfusian' (Semarang : Effhar & Dahara Prize, 2003) hal. vi-vii, ia menyatakan bahawa kebanyakan masyarakat kurang memahami Hari Raya Konfusianisme. Beliau memberi contoh, “Misalnya Tahun Baru Cina yang dianggap sebagai tradisi orang Tionghua.” Oleh yang demikian, pandangan yang mengatakan bahawa sambutan Tahun Baru Cina adalah sekadar adat tradisi dan tidak ada hubung kait dengan agama adalah suatu kesalahfahaman, menurut penulis berkenaan (Ibid., hal. v).

Dalam buku tersebut, Dr. Hendrik telah membuktikan dengan meyakinkan bahawa sambutan Tahun Baru Cina adalah sebahagian daripada ajaran Konfusianisme. Dr. Hendrik menerangkan, Tahun Baru Cina atau dikenali juga sebagai Sin Cia, merupakan suatu momentum untuk memperbaharui diri. Momentum ini dinyatakan dalam salah sebuah kitab suci Konfusianisme iaitu kitab Lee Ki, bahagian Gwat Ling, yang berbunyi :

“Hari permulaan tahun (Liep Chun) jadikanlah sebagai Hari Agung untuk bersembahyang besar ke hadrat Thian, kerana Maha Besar Kebajikan Thian. Dilihat tiada nampak, didengar tiada dengar, namun tiap yang wujud tiada yang tanpa Dia… (Tiong Yong XV : 1-5). (Lihat Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusian, [Semarang : Effhar & Dahara Prize, 2003], hal. 60-61).

Penulis tersebut telah membuat membuat kesimpulan bahawa sambutan Tahun Baru Cina adalah merupakan sebahagian daripada ajaran Konfusianisme. Beliau mengatakan bahawa:

“Dengan demikian, menyambut Tahun Baru bagi umat Konfusianisme Indonesia mempunyai erti ketakwaan dan keimanan.” (ibid., hal. 61).

Maka oleh itu adalah tidak benar pendapat-pendapat yang menyatakan bahawa sambutan Tahun Baru Cina adalah hanya sekadar adat tradisi orang Tionghua semata-mata dan ia bukan perayaan agama. Sedangkan hakikatnya, ia adalah sebahagian daripada ajaran agama Konfusianisme.

Selain itu, sebagai seorang Muslim, kayu ukur untuk melihat sama ada boleh atau pun tidak untuk melakukan sesuatu perkara bukanlah dilihat dari segi agama atau tradisi. Sebahagian umat beranggapan, jika ia berasal daripada adat tradisi, adalah tidak mengapa dan boleh untuk diamalkan. Tetapi jika ia berasal daripada agama lain, maka ia tidak boleh. Sesungguhnya kayu ukur sebegini adalah batil dan tidak boleh diguna pakai dalam Islam. Dalam Islam, satu-satunya kayu ukur yang benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata. Firman Allah SWT:

 “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripadaNya.” [TMQ Al-A’raaf (7) : 3]

Kalimat “maa unzila ilaikum min rabbikum” (apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu), adalah merujuk kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah. (Tafsir Al-Baidhawi, [Beirut : Dar Shaadir], Juz III/2). Maka, kayu ukur sesuatu perbuatan sama ada boleh ataupun tidak boleh untuk dilakukan adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Apa sahaja yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bererti ia boleh dilakukan. Sebaliknya, apa sahaja yang batil menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bererti ia tidak boleh untuk dilakukan.

Oleh yang demikian, jika kita hendak menilai perbuatan kaum Muslimin yang turut serta dalam merayakan Tahun Baru Cina menurut Islam, maka tolok ukurnya haruslah benar. Kita perlu melihat adakah perbuatan tersebut boleh atau pun tidak menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan bukannya melihat sama ada aadakah ia daripada tradisi ataupun daripada ajaran agama. Jika kita menggunakan kayu ukur tradisi atau agama dalam membuat penilaian, maka kita akan tersesat. Bukan semua tradisi  adalah benar. Ada yang bertentangan dengan Islam dan ada bersesuaian dengan Islam.

Sebagai contoh, amalan seks bebas atau seks di luar nikah adalah tradisi masyarakat Kristian Barat, sedangkan perbuatan jijik tersebut bukan sebahagian daripada ajaran agama Kristian/Katholik. Malah agama Kristian pun turut mengharamkan zina. Jadi, adakah disebabkan seks bebas atau seks di luar nikah itu merupakan suatu tradisi dan bukan daripada ajaran agama, maka umat Islam pun boleh turut serta melakukannya? Tentu sekali tidak boleh.

Marilah kita kembali menggunakan kayu ukur yang benar untuk menilai sesuatu perbuatan. Kayu ukurnya bukan dilihat dari segi asal usulnya sama ada sesuatu perbuatan itu datangnya daripada tradisi ataupun agama. Sebaliknya melihat dari segi sama ada boleh ataupun tidak perbuatan tersebut menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah satu-satunya pandangan yang haq dan tidak ada lagi yang lain.

Haram Bagi Muslim Turut Serta Meraikan Tahun Baru Cina

Jika dikaji berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka adalah haram hukumnya bagi seseorang Muslim untuk turut serta dalam merayakan hari raya agama lain, termasuklah Tahun Baru Cina, tidak kira sama ada dengan mengikuti ritual agamanya ataupun tidak, termasuk juga memberi ucapan Gong Xi Fatt Chai. Kesemuanya adalah haram.

Imam Suyuthi berkata, “Juga termasuk perbuatan mungkar, iaitu turut serta merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya orang-orang kafir, hari raya selain orang Arab [yang tidak Islami], ataupun hari raya orang-orang Arab yang tersesat. Orang Muslim tidak boleh melakukan perbuatan tersebut kerana perkara itu akan membawa mereka ke jurang kemungkaran…” (Imam Suyuthi, Al-Amru bi Al-Ittiba’ wa An-Nahyu ‘An Al-Ibtida` (terj.), hal. 91).

Khusus tentang memberi ucapan “selamat” terhadap sambutan agama lain, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata, “Adapun memberi ucapan selamat yang berkaitan syiar-syiar kekufuran yang menjadi ciri khas kaum kafir, hukumnya adalah haram menurut kesepakatan ulama', misalnya memberi ucapan selamat atas hari raya atau puasa mereka...” (Ahkam Ahli Adz-Dzimmah, [Beirut : Darul Kutub Al-'Ilmiyah], 1995, Juz I/162).

Dalil Al-Quran yang mengharamkan perbuatan kaum Muslimin untuk merayakan hari raya agama kafir adalah melalui firman Allah SWT :


“Dan (hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu adalah) orang-orang yang tidak menghadiri kebohongan…” [TMQ Al-Furqan (25) : 72].

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, makna yang tepat bagi kalimat “laa yashhaduuna az-zuur” dalam ayat tersebut adalah tidak menghadiri kebohongan (az-zuur), dan bukannya memberi kesaksian palsu. Dalam bahasa Arab, memberi kesaksian palsu diungkapkan dengan kalimat yashhaduuna bi az-zuur, yakni terdapat tambahan huruf jar yang dibaca bi. Maka ayat di atas yang berbunyi “laa yashhaduuna az-zuur” yang lebih tepat adalah bermaksud “tidak menghadiri kebohongan”, dan bukannya    “memberi kesaksian palsu.” (M. Bin Ali Adh-Dhabi’i, Mukhtarat min Kitab Iqtidha` Shirathal Mustaqim Mukhalafati Ash-habil Jahim (terj.), hal. 59-60)

Manakala kata “az-zuur” (kebohongan) itu sendiri, menurut sebahagian tabi’in seperti Mujahid, adh-Dhahak, Rabi’ bin Anas dan Ikrimah adalah hari-hari kebesaran kaum Musyrik atau kaum jahiliyah sebelum Islam (Imam Suyuthi, Al-Amru bi Al-Ittiba’ wa An-Nahyu ‘An Al-Ibtida` (terj.), hal. 91-95).

Maka ayat di atas adalah dalil kepada haramnya bagi seseorang Muslim untuk merayakan hari raya agama lain seperti hari Natal, Wesak, Deepavali, Tahun Baru Cina dan sebagainya.

Imam Suyuthi juga berdalil dengan dua ayat lain sebagai dasar pengharaman bagi Muslim untuk turut serta merayakan hari raya agama lain (Lihat Imam Suyuthi, ibid., hal. 92). Salah satu daripadanya adalah ayat :

“Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datangnya ilmu (kebenaran) kepadamu, sesungguhnya jika demikian kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim.” [TMQ Al-Baqarah (2) : 145].

Menurut Imam Suyuthi, larangan pada ayat di atas bukan hanya khusus kepada Nabi SAW, tetapi juga merangkumi umat Islam secara umum. Larangan tersebut adalah larangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh atau orang kafir (seperti merayakan hari raya mereka). Walhal yang mereka lakukan itu bukanlah perbuatan yang diredhai oleh Allah dan RasulNya (Lihat Imam Suyuthi, ibid., hal. 92).

Adapun dalil daripada As-Sunnah, hadis daripada Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka.” (HR Abu Dawud).

Dalam hadis ini, Islam telah mengharamkan kaum Muslimin untuk menyerupakan atau menyamakan diri mereka dengan kaum kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas bagi kekafiran mereka, seperti perayaan hari raya mereka. Oleh itu, adalah haram hukumnya seseorang Muslim untuk turut serta merayakan hari raya agama lain (Lihat Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Penjelasan Tuntas Hukum Seputar Perayaan, [Solo : Pustaka Al-Ummat], 2006, hal. 76).

Berdasarkan kajian fakta dan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dinyatakan di atas, adalah jelas bahawa haram hukumnya bagi seseorang Muslim untuk merayakan Tahun Baru Cina dalam segala bentuk dan juga manifestasinya. Haram bagi kaum Muslimin untuk terikut-ikut dalam mengucapkan Gong Xi Fatt Chai kepada kaum Tionghua, begitu juga haram bagi Muslim untuk menghiasi rumah atau biliknya dengan tanglung khas Cina atau hiasan naga dan pelbagai aksesori lain yang serba merah, kerana itu semua mempunyai kepercayaan tertentu dalam agama tersebut. Haram juga untuk mengadakan pelbagai jenis pertunjukan untuk meraikan Tahun Baru Cina seperti live band, karaoke mandarin dan lain-lain. Semua bentuk perbuatan tersebut haram dilakukan oleh Muslim kerana ia termasuk dalam perbuatan merayakan hari raya agama kafir yang telah diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Seruan Kepada Muslim Etnik Tionghua

Akhir sekali, kami ingin menyeru saudara-saudara kami dari kalangan etnik Tionghua, hendaklah  kalian masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhannya (kaffah). Janganlah kalian (semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada kalian semua) mengikuti jejak langkah syaitan, yakni masuk ke dalam agama Islam namun pada masa yang sama masih lagi mempertahankan sebahagian daripada ajaran lama yang dahulunya pernah kalian anuti dan amalkan, seperti perayaan Tahun Baru Cina. Renungilah firman Allah SWT :

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (keseluruhannya), dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.”  [TMQ Al-Baqarah (2) : 208]

Wallahua’lam bissawab.

Credit to : MyK

Post-Final Exam 2nd Last Semester & Post-VIVA. Alhamdulillah.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.

Tiada lafaz selain Alhamdulillah yang mampu diucapkan ketika ini. Segala pengalaman, suka duka, dan segala masa yang diperuntukkan, semoga berbalas. Hanya mampu berdoa akan Allah SWT mudahkan segalanya. Ameen.

Selesai 3 paper final exam minggu lepas, thesis's result presentation on Monday and today, VIVA. Sekarang cuma tinggal buat pembetulan disertasi berdasarkan komen pemeriksa dan perbincangan dengan penyelia. Ada masa beberapa hari sebelum lupa segala komen-komen yang diberikan. Jadi kena sedaya upaya menyiapkan pembetulan disertasi sebelum berpindah rumah.

Apa yang saya rasa ketika keluar sahaja dari bilik VIVA? Lega! Itu suatu perasaan yang pasti setelah semalam berhempas pulas membaca segala pengetahuan yang berkaitan. Apa lagi? Sangat terujuga dan yang pasti saya sangat berterima kasih kepada pemeriksa saya yang sangat baik hati dan juga membimbing. Dulu, ketika kenal pemeriksa nih, rasa macam takut-takut je. Hari sangat teruja hendak bersua dan berbual mesra dengannya. Allah makbulkan doaku ketika aku meminta supaya Dia melembutkan hati pemeriksa tesisku ini. Terima kasih ya Allah! (Ikut ayat Nabila dalam sinetron Mutiara Hati. Hiks.)

Orang yang harus dimaklumkan tentang kelegaan ini adalah suami, abah dan umi. Juga makcik ku yang sentiasa dekat di mata juga dekat di hati. Alhamdulillah. Bila sms dihantar kepada mereka, terus dapat panggilan daripada Abah. Antara isi yang ditanya, buat tak solat tahajjud? Jawabku, buat. Kedengaran suara kepuasan kudengar kerana mendengar kata orang tua. Apa yang diperhatikan, sebagai seorang anak, kita wajiblah mentaati kedua orang tua dalam apa juga keadaan selain yang memaksiati Allah.

Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan.” Salah seorang sahabat bertanya, “Siapa yang kasihan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, kedua-duanya, atau salah seorang di antara keduanya, saat umur mereka sudah menua, namun tidak bisa membuatnya masuk Syurga.” (Riwayat Muslim)

Beliau juga pernah bersabda:

“Orang tua adalah ‘pintu pertengahan’ menuju Syurga. Bila engkau mahu, silakan engkau pelihara. Bila tidak mahu, silakan untuk tidak mempedulikannya.” (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau berkomentar, “Hadits ini shahih.” Riwayat ini juga dinyatakan shahih, oleh Al-Albani.) Menurut para ulama, erti ‘pintu pertengahan’, yakni pintu terbaik.

Sebab tuh, walaupun sudah bersuami doa untuk orang tua tidak pernah dilupakan, insyaAllah. Setiap kali usai solat, doa ini tidak pernah lekang dari bibir untuk diucapkan, “Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil” (Al-Isra’ [17]: 24)


Anda pula bagaimana?

Bagi saya sendiri, doa orang tua yang paling utama di samping usaha dan kerja buat kita. Tanpa doa mereka, seakan tiada keberkatan dalam kejayaan. Buat teman-teman, doakan kejayaan saya ya. Tinggal satu semester sahaja lagi untuk dihabiskan. Kemuadian, tiba masa untuk berbakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah.
PuncakLara,18-01-2012
(Tarikh keramat VIVA)

Mula-mula RM100, Kemudian RM500, Seterusnya RM200 dan Penutupnya?

Manfaat dan ganjaran terus digunakan di dalam memancing hati rakyat untuk menyokong parti masing-masing. Di Shah Alam baru-baru ini, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional (BN) Selangor, Datuk Seri Noh Omar berkata, BN akan memastikan Selangor terus maju dengan pembangunan jika kembali menawan negeri itu pada pilihan raya umum ke-13.

"Selangor dulu maju tetapi sekarang kotor,” katanya semasa berucap selepas melawat ruang-ruang pameran di Karnival Sayangi Selangor di i-City, Seksyen 7, yang diadakan baru-baru ini sempena menyambut kedatangan tahun baru.

Beliau berkata, Selangor menjadi kotor selepas keputusan kerajaan negeri menamatkan kontrak pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam daripada Alam Flora Sdn Bhd dan melantik kontraktor-kontraktornya sendiri. Katanya, BN menyedari mengenai kelemahan itu dan akan memperbaikinya jika diberi peluang menerajui kembali Selangor.

Hairan, apakah hak Noh Omar untuk mempertikaikan hak kerajaan negeri kerana kuasa untuk melantik kontraktor adalah di bawah kerajaan negeri. Walaubagaimanapun, sekiranya kontraktor yang dilantik tidak menjalankan tugas dengan baik, maka kerajaan negeri harus bertanggungjawab untuk menegur, memberi amaran kepada kontraktor terbabit untuk memperbaiki keadaan. Jadi, adakah wajar menukar kerajaan negeri hanya dengan sebab kegagalan syarikat kontraktor menjalankan tugas dengan baik?

Jika dilihat daripada kenyataan awal, ianya jelas bahawa niat parti kerajaan memerintah ingin merampas kembali negeri Selangor adalah kerana ia merupakan negeri ‘lubuk’ untuk pelbagai  projek utama. Ini tidak menghairankan kerana Negeri Selangor merupakan gerbang masuk utama ke Malaysia selain merupakan negeri yang menarik banyak pelaburan asing. Jadi, sudah tentulah negeri ini menjadi salah satu fokus utama pihak kerajaan mahupun pembangkang. Apatah lagi, dengan pilihan raya umum ke-13 yang semakin hampir, segala kelemahan pihak lawan akan dibongkar habis-habisan walaupun ianya sekadar isu sampah.

Mengenai kenyataan Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang mendakwa peruntukan RM2.7 bilion untuk Selangor tahun ini daripada kerajaan Persekutuan adalah wang rakyat dan bukannya wang BN, Noh berkata lagi, keadaan itu juga sama dengan pemberian wang RM100 kepada warga emas oleh kerajaan negeri Selangor di mana ia adalah wang rakyat dan bukannya wang Pakatan Rakyat.

Noh kemudiannya menyatakan bahawa ini berbeza dengan BN yang telah menyelesaikan bantuan awal persekolahan bernilai RM100 seorang dan dijangka memberikan Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) berjumlah RM500 bagi setiap isi rumah yang berpendapatan bawah RM3,000 sebulan pada bulan hadapan.

 Inilah wajah sebenar para pemimpin hari ini disebalik segala bantuan yang diberikan oleh mereka. Tuduh-menuduh ini secara tidak langsung mendedahkan sikap sebenar mereka di dalam mengurusi kepentingan rakyat. Walhal, peranan pemimpin itu adalah untuk menjaga dan memelihara kepentingan rakyat. Sebagaimana hadis daripada Rasulullah SAW:

 “Imam (pemimpin) itu adalah pemelihara, dan dia akan dipertanggungjawabkan dari apa yang dipeliharanya (rakyatnya)” [HR Bukhari].

Jadi, setiap pemberian kepada rakyat itu seharusnya dilihat sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan kepada rakyatnya dan bukan mengharapkan jaminan untuk kekal memerintah dengan memenangi hati rakyat.

Wallahua’lam. (http://www.mykhilafah.com/berita-lokal/3169-rakyat-diumpan-wang-untuk-raih-undi)

Sumber : Utusan Malaysia 29/12/2011

Sleepy Boy But...


Entri pertama 2012 dengan video comel si cilik.

Assalamualaikum semua,

Saya terpanggil untuk meng'update' cerita tentang kanak-kanak sebab saya rasa itu sesuatu yang fitrah. Saya minta maaf awal-awal sekiranya kemungkinan banyak entri saya berkenaan dengan kanak-kanak.

Lately, selalu dikelilingi kanak-kanak yang comel dan bijak-bijak. Terutamanya yang di dalam video nih. Alahai, si cilik nih semakin pandai merespon pertanyaan orang dan bertanya soalan. Almaklumlah, bakal mendapat adik awal Februari ini, insyaAllah.

Hari nih berkisar tentang si cilik yang refused to lay down walaupun sudah mengantuk tahap tersengguk-sengguk. Kesian 2 orang mama melihatnya mengantuk di dalam kereta, tapi apakan daya bila dibaringkan, si cilik duduk kembali. Huhuhu.

Beberapa tahun lepas, saya pernah melihat seorang kanak-kanak perempuan seperti si cilik nih. Sudahlah tersengguk-sengguk kepalanya di atas sofa. Apabila hendak dibaringkan menangis. Huhuhu. Mati akal jadinya kita yang menjaga. Penyudahnya, biar kanak-kanak tidur dengan caranya tersendiri. Sungguh kesian. lucu tetap ada. Hehehe.
 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat